Školská rada

Poslání

Školská rada je nezávislým orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků a dlouhodobé působení Základní školy a Mateřské školy Prysk, okres Česká Lípa, příspěvkové organizace.

Základní ustanovení

Školská rada vystupuje jako samostatný subjekt ve vztazích ke zřizovateli, škole, orgánům státní správy i orgánům státního dozoru dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon).

Sídlem školské rady je Základní škola a Mateřské škola Prysk, okres Česká Lípa, příspěvkové organizace.

Volební řád

Odpovědnost a kompetence

Školská rada schvaluje:

  • výroční zprávu o činnosti školy,
  • školní řád a navrhuje jeho změny,
  • pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školního vzdělávacího programu a jeho následnému uskutečňování.

Školská rada projednává:

  • návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,
  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • inspekční zprávy České školní inspekce.

Školská rada se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli školy nebo orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Jednací řád

Ředitel je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména  k povinné dokumentaci školy. Tyto informace není ředitel povinen poskytnout, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

 

Vyhlášení nové volby školské rady

V roce 2020 končí funkční období současných členů Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Prysk.

V této souvislosti jsou vyhlášeny nové volby školské rady.

Navrhnout kandidáty mohou kromě pedagogických pracovníků školy i zákonní zástupci nezletilých žáků (dále jen oprávněné osoby).

RSS Školská rada